Big cleaning day จังหวัดนราธิวาส

1 2 3 4 5 6 ก่อนทำ2 ภาพก่อนทำ1 สกสค นราธิวาส

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส และพนักงานเจ้าหน้าที่ ไดทำกิจกรรม Big cleaning day บริเวณรอบสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส ให้มีความสะอาดสะดวกสบายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มารับบริการ