มอบค่าจัดการศพ

วันที่ 29 มกราคม 2562  นางสาวศศิธร จันทรโชติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท และมอบเงินสมทบศาสนพิธี 3,000 บาท ให้แก่ทายาทของนางอามีนาห์  หะยียามา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 1120693

 

DSC_0567 DSC_0568