ประชุมสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายประยูร หมันหลิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังวหัดนราธิวาส
ได้จัดประชุมสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่ นายไสว ชินพงษ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทั้ง 15 ท่านซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
DSC_1316     DSC_1257    DSC_1297
DSC_1270    DSC_1275     DSC_1246