โครงสร้างบุคลากร

http://www.otep-nwt.go.th/wp-content/uploads/2016/05/Doc1.pdf